คำชี้แจงทางกฎหมายและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. คำจำกัดความและข้อกำหนดการใช้งาน

คำว่า “เว็บไซต์” และ “ไซต์” หมายถึงเว็บไซต์นี้ซึ่งจัดทำขึ้นโดย ยุโรป แอสซิสแทนซ์ โฮลดิ้ง เอส.เอ.เอส. ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 2 รูพิลเลต-วิลล์ 75309 ปารีส (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “ยุโรป แอสซิสแทนซ์”) รวมถึงข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ทั้งหมดที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว บางส่วนของเว็บไซต์หรือบางหน้าของเว็บไซต์อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้เฉพาะแยกต่างหากและ/หรือที่กำหนดไว้เพิ่มเติมซึ่งทำให้ข้อกำหนดการใช้งานโดยทั่วไปเหล่านี้ครบถ้วนสมบูรณ์  ในกรณีมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดต่างๆดังกล่าว ให้ยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้เฉพาะแยกต่างหากและ/หรือที่กำหนดไว้เพิ่มเติมแทนข้อกำหนดการใช้งานโดยทั่วไปเหล่านี้ตราบเท่าที่ส่วนหรือหน้าดังกล่าวเกี่ยวข้อง ในไซต์นี้มีลิงก์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคที่สามด้วย ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอาจมีลิงก์ที่เชื่อมมายังไซต์นี้ด้วย ยุโรป แอสซิสแทนซ์ ไม่ขอรับผิดชอบในลักษณะใดๆ ก็ตามสำหรับข้อมูลหรือส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่มีลิงค์เชื่อมมายังไซต์นี้ โดยการสร้างลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือการอนุญาตให้บุคคลที่สามนำลิงก์ที่เชื่อมมายังเว็บไซต์นี้ไปใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้หมายความว่า ยุโรป แอสซิสแทนซ์ อนุมัติหรือแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆที่เสนอให้ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าวยุโรป แอสซิสแทนซ์ ทั้งโดยนัยหรือโดยชัดเจน ไม่รับรองความถูกต้องและ/หรือคุณภาพของข้อมูลที่อาจ ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม พบในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือความน่าเชื่อถือหรือความน่าไว้วางใจของบุคคลที่สามดังกล่าว เนื้อหาของเว็บไซต์นี้อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม ผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างอาจไม่มีจำหน่ายหรือให้บริการในทุกพื้นที่ การจองผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นไปตามการอนุมัติของ ยุโรป แอสซิสแทนซ์ หรือบริษัทในเครือหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บุคคลผู้เข้าถึง เข้าเยี่ยมชมหรือเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ากฎหมายของประเทศของตนอนุญาตให้ตนเข้าถึงข้อมูลหรือห้ามการเข้าถึง การเข้าเยี่ยมชมและ/หรือการเข้าใช้งานเว็บไซต์

 

2. เนื้อหาและส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์

จะมีการยื่นข้อเสนอต่างๆให้และสามารถนำมาพิจารณาได้ก็ต่อเมื่อข้อเสนอดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้เท่านั้น นอกจากนั้น ข้อเสนอการให้บริการจะจำกัดอยู่สำหรับประเทศหรือเขตพื้นที่ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในเว็บไซต์และบุคคลที่เข้าเยี่ยมชม เข้าถึงหรือเข้าใช้งานเว็บไซต์จากประเทศหรือเขตพื้นที่อื่นจะไม่สามารถนำข้อเสนอการให้บริการดังกล่าวมาใช้พิจารณาได้

ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีเจตนาเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะต่างๆยุโรป แอสซิสแทนซ์ ใช้ความพยายามตามสมควรที่จะตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์เพื่อให้เป็นข้อมูลปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอและประเมินความน่าเชื่อถือและความน่าไว้วางใจของแหล่งข้อมูล ดังนั้น ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ยุโรป แอสซิสแทนซ์ ไม่สามารถรับประกันในลักษณะใดๆ ก็ตามว่าข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่อยู่ในหรือที่อ้างถึงในเว็บไซต์นี้ถูกต้อง เกี่ยวข้องเชื่อมโยงครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นปัจจุบันหรือเหมาะสมและไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือหรือความน่าไว้วางใจเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลดังกล่าว

 

3. ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถือครองโดย ยุโรป แอสซิสแทนซ์ หรือที่ใช้งานโดยได้รับอนุญาตจากผู้ถือครอง สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมในลักษณะใดๆ ทั้งหมด รวมถึงสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ สิทธิ์ในการผลิตซ้ำและการคัดลอกในสื่อใดๆ สำหรับทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อมูล ไฟล์และองค์ประกอบทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในหน้าเว็บไซต์นี้ รวมถึงสิทธิ์ในการนำเสนอและสิทธิ์ในการผลิตซ้ำในสื่อใดๆสำหรับทั้งหมดหรือบางส่วนของไซต์นี้ สิทธิ์ในการแก้ไข ปรับเปลี่ยนหรือแปล สิทธิ์ต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นสงวนไว้เฉพาะแต่เพียงผู้เดียวสำหรับยุโรป แอสซิสแทนซ์ และผู้ให้อนุญาตที่เป็นบุคคลที่สาม ท่านอาจค้นหาข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์และพิมพ์ออกมาเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น ตามสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ ยุโรป แอสซิสแทนซ์ และหุ้นส่วนโดยมีข้อแม้ว่าท่านต้องไม่ได้ลบคำชี้แจงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือคำชี้แจงทางกฎหมายใดๆ ที่มีอยู่ห้ามผลิตซ้ำ ทำสำเนา ดาวน์โหลด แจกจ่ายหรือส่งต่อเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ในลักษณะใดๆ หรือใช้เนื้อหาดังกล่าวในเชิงการค้าหรือในลักษณะที่เป็นสาธารณะ ท่านตกลงที่จะไม่ส่งต่อ ผลิตซ้ำหรือจำหน่ายข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ดังกล่าวในรูปแบบหรือลักษณะใดๆ ก็ตามโดยไม่ได้รับการอนุมัติที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจาก ยุโรป แอสซิสแทนซ์ ห้ามสร้างลิงก์ที่เชื่อมไปยังเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงของไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ยุโรป แอสซิสแทนซ์ โดยเด็ดขาด นอกจากข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในมาตรา แอล. 122-5.2o และ 2oเอ ของประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของฝรั่งเศส (เกี่ยวกับ “สำเนาและการผลิตซ้ำที่สงวนไว้โดยเฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของบุคคลที่ทำสำเนาเท่านั้นและไม่มีเจตนาเพื่อการใช้งานแบบเป็นกลุ่มรวม” และ “การวิเคราะห์ และการอ้างอิงถึงแบบสั้นๆ เพื่อเป็นตัวอย่างและเพื่อใช้เป็นตัวอย่างประกอบ”) การนำเสนอหรือการผลิตซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วนใดๆ ที่ทำโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้คิดค้นหรือเจ้าของที่มีสิทธิ์อย่างถูกต้องหรือทายาทที่ชอบด้วยกฎหมายจะมีความผิดทางกฎหมาย (มาตรา แอล. 122-4 ของประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของฝรั่งเศส) และดังนั้น ห้ามกระทำการดังกล่าวโดยเด็ดขาด การนำเสนอหรือการผลิตซ้ำ โดยกระบวนการขั้นตอนใดๆ ก็ตาม จะถือว่าเป็นการละเมิดมีโทษตามมาตรา แอล. 335-2 หรือมาตราอื่นๆ ที่ออกตามมาในภายหลังของประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของฝรั่งเศส

 

4. เครื่องหมายการค้า

ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น เครื่องหมายการค้าและตราสัญลักษณ์ทั้งหมดที่ใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ ยุโรป แอสซิสแทนซ์ หรือหุ้นส่วน ห้ามผลิตซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วนของเครื่องหมายการค้าหรือตราสัญลักษณ์ดังกล่าวที่ทำขึ้นจากส่วนประกอบต่างๆ ของไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตที่ชัดเจนจาก ยุโรป แอสซิสแทนซ์ ภายในความหมายของมาตรา แอล.713-2 และมาตราอื่นๆ ที่ออกตามมาในภายหลังของประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของฝรั่งเศส

 

5. การเก็บรักษาความลับ –การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ยุโรป แอสซิสแทนซ์ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้ ในฐานะผู้เข้าเยี่ยมชมหรือผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ยุโรป แอสซิสแทนซ์ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้: การบริหารจัดการกิจกรรมของ ยุโรป แอสซิสแทนซ์ การบริหารจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญา การป้องกันการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและการฉ้อโกง การสร้างข้อมูลทางสถิติและการทดสอบหรือการทำการตลาดทางตรงสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งเสริมการขายโดย ยุโรป แอสซิสแทนซ์

หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ ยุโรป แอสซิสแทนซ์ ใช้เพื่อดำเนินการประมวลผลข้อมูลมีดังต่อไปนี้: การปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันทางกฎหมายหรือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายที่ ยุโรป แอสซิสแทนซ์มีเพื่อบริหารจัดการกิจกรรมและเว็บไซต์ของตน และเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และบริการของตน

ยุโรป แอสซิสแทนซ์ แบ่งปันข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ของตนกับบริษัทในเครือของตนและผู้ให้บริการของตนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจกรรมและเว็บไซต์ของตนเท่านั้น

ในบางกรณีและเพื่อการบริหารจัดการกิจกรรมของตนกับบริษัทในเครือ ยุโรป แอสซิสแทนซ์ อาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรปซึ่งอาจไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามที่กำหนดไว้โดยระเบียนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (2016/679)

ยุโรป แอสซิสแทนซ์ ได้เข้าร่วมมาตรการที่ทำขึ้นเป็นสัญญากับผู้รับข้อมูลที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรปโดยอิงตามข้อสัญญาต้นแบบของคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่โอนให้มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามที่กำหนดไว้โดยระเบียนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (2016/679) และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและขององค์กรที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการทำลายข้อมูลโดยอุบัติเหตุหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการสูญหายของข้อมูลโดยอุบัติเหตุ การแก้ไข การเปิดเผยหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตและการประมวลผลข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะอื่นๆ ทั้งหมด

จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระยะเวลาที่นานเกินกว่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลหรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บังคับใช้

ท่านมีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ต่างๆของท่าน: สิทธิ์ของการเข้าถึงข้อมูล สิทธิ์การแก้ไขข้อมูล สิทธิ์การลบข้อมูล (หรือ “สิทธิ์การนำข้อมูลออกจากระบบ”) สิทธิ์การจำกัดการประมวลผลข้อมูล สิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลและสิทธิ์ในการขอให้โอนข้อมูล รวมถึงสิทธิ์การยื่นเรียกร้องกับหน่วยงานที่กำกับดูแล

เพื่อใช้สิทธิ์ดังกล่าวหรือเพื่อแจ้งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ท่านควรติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลที่อีเมล์ดังต่อไปนี้: EAHGlobalDPO@europ-assistance.com

 

6. ฐานข้อมูล

ตามระเบียบที่บังคับใช้และโดยเฉพาะกฎหมาย ฉบับที่ 98-536 ของวันที่ 1 กรกฎาคม 2541 คำสั่งการถ่ายโอนข้อมูล 96/9 ซีอี ของวันที่ 11 มีนาคม 2539 ยุโรป แอสซิสแทนซ์ เป็นผู้ผลิตและเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือส่วนใดๆ ของฐานข้อมูลที่ประกอบขึ้นเป็นเว็บไซต์นี้

โดยการเข้าเว็บไซต์นี้ ท่านรับทราบว่าข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลและการจัดการองค์ประกอบของฐานข้อมูลดังกล่าวได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และห้ามท่านคัดลอก ใช้ซ้ำ เก็บ ผลิตซ้ำ ทำสำเนาหรือเก็บรักษาไว้ โดยตรงหรือโดยอ้อม ในสื่อประเภทใดๆ ก็ตาม โดยวิธีการใดๆ และในลักษณะใดๆ ก็ตาม ซึ่งทั้งหมดหรือส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของเนื้อหาของฐานข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ นอกจากนั้นห้ามคัดลอกซ้ำและแบบเป็นระบบหรือใช้ซ้ำส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเมื่อการดำเนินการดังกล่าวเกินข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานตามปกติอย่างชัดเจน

 

7. ข้อจำกัดความรับผิด

ยุโรป แอสซิสแทนซ์มีภาระผูกพันเพียงแค่การดำเนินการด้วยความรอบครอบเกี่ยวกับข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์เท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและมีเจตนาเพื่อเสริมความรู้ของผู้เข้าใช้งานเท่านั้น โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพในกรณีใดๆ จะไม่นำไปใช้แทนคำแนะนำเฉพาะบุคคลที่ให้โดยแพทย์ยุโรป แอสซิสแทนซ์ จะไม่รับผิดชอบสำหรับการตีความใดๆ โดยผู้ใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์หรือผลที่เกิดขึ้นตามมาจากการใช้การตีความดังกล่าว ยุโรป แอสซิสแทนซ์ ผู้ดูแล พนักงานและตัวแทนของตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีใดๆ จะไม่รับผิดชอบ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ในทางสัญญาหรือในลักษณะอื่นใด สำหรับความเสียหายใดๆ ที่ท่านอาจได้รับหลังจากการเข้าถึง การเข้าเยี่ยมชมหรือการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือการกระทำผิดอย่างร้ายแรงในส่วนของยุโรป แอสซิสแทนซ์ เองยุโรป แอสซิสแทนซ์จะไม่รับผิดชอบสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามมาของความผิดพลาด การตกหล่นหรือสำหรับผลที่ได้รับหรือการตัดสินใจที่ทำขึ้นโดยการใช้ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ ผู้เข้าใช้งานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์

 

8. กฎหมายที่ควบคุม

ข้อกำหนดการใช้งานโดยทั่วไปเหล่านี้ควบคุมโดยกฎหมายของฝรั่งเศส ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานโดยทั่วไปดังกล่าวข้างต้นต้องยื่นให้ศาลที่มีอำนาจของปารีสพิจารณาตัดสิน โดยไม่มีผลกระทบกับสิทธิ์ของ ยุโรป แอสซิสแทนซ์ ที่จะเลือกศาลอื่นที่อยู่ในเขตอำนาจศาล หากจำเป็น ตามกฎหมายที่บังคับใช้

 

9. การมีผลบังคับใช้ได้แยกกันและการแก้ไขเพิ่มเติม

 

หากข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดการใช้งานโดยทั่วไปได้รับการพิจารณาว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดที่เหลืออยู่จะยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงและจะนำข้อกำหนดที่สามารถบังคับใช้ได้ที่มีสาระสำคัญที่สอดคล้องตรงกันมากที่สุดกับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้มาใช้แทนข้อกำหนดที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ดังกล่าว ข้อตกลงนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงอื่นใดที่ท่านได้เข้าทำไว้กับหรืออาจเข้าทำกับยุโรป แอสซิสแทนซ์หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องใดๆยุโรป แอสซิสแทนซ์ อาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้งานโดยทั่วไปเหล่านี้ ณ เวลาใดๆ โดยมีผลใช้ได้ทันทีและโดยไม่ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้า

 

10. ข้อมูลทางกฎหมาย

ผู้จัดทำเว็บไซต์คือ ยุโรป แอสซิสแทนซ์ โฮลดิ้ง บริษัทฝรั่งเศส (“societe par actions simplifiee”) โดยมีทุนเรือนหุ้นจำนวน 17,316,016 ยูโรจดทะเบียนในทะเบียนการค้าปารีส (“Registre du commerce et des societes de Nanterre”) ภายใต้หมายเลข 632 016 382 00178 ทำการแทนโดย อองตวน ปาริซี มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 2 รูพิลเลต-วิลล์ 75309 ปารีส เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เอฟอาร์52632016382

ผู้เข้าใช้งานอาจติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข +33 158 34 23 00 หรือทางอีเมล์ที่ webeditor@europ-assistance.com

หน่วยงานควบคุม: Autorite de Controle Prudentiel et de Resolution (ACPR) – 61 รู เทตบูต์ 75009 ปารีส

หัวหน้าฝ่ายจัดทำเผยแพร่คือ อองตวน ปาริซี

ผู้ให้บริการโฮสติ้ง คือ ยุโรป แอสซิสแทนซ์ 1 พรอม เดอ ลา บอนเนตต์ 92230 เจนเนวิลลิเออร์ส– โทร: +33 1 41 85 85 85 – https://www.europ-assistance.fr

เครดิต: แนวคิดและการออกแบบเว็บไซต์:ยุโรป แอสซิสแทนซ์ โฮลดิ้ง แนวคิดของบทความ: ยุโรปแอสซิสแทนซ์ โฮลดิ้ง