ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บทนำ
การใช้บริการการให้คำปรึกษาทางไกลด้านการแพทย์ของบริษัท ยุโรป แอสซิสแทนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “EATH”) ร่วมถึงโปรแกรมสำเร็จรูปออนไลน์ต่างๆ ที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ ต้องมีการรับทราบและยอมรับเงื่อนไขโดยทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบัน วัตถุประสงค์ของเงื่อนไขโดยทั่วไปเหล่านี้เพื่อกำหนดสิทธิ์และภาระข้อผูกพันต่างๆ ของผู้ป่วยและของยุโรป แอสซิสแทนซ์ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการให้คำปรึกษาทางไกลด้านการแพทย์

ข้อ 1 – ขอบเขตของการบริการ
การบริการให้คำปรึกษาทางไกลด้านการแพทย์ – การบริการ ซึ่งเป็นการให้บริการแบบทางไกลที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งได้แก่ แพทย์ทั่วไป แพทย์เฉพาะทางหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอื่นๆ ผ่านทางโทรศัพท์ ทางเสียง โดยการสนทนาผ่านทางข้อความหรือทางวิดีโอ

ข้อ 2 – คำจำกัดความ
คำต่างๆ ดังต่อไปนี้จะมีความหมายและขอบเขตตามคำจำกัดความที่ให้ไว้ในบริบทของการใช้เงื่อนไขโดยทั่วไปเหล่านี้
แพทย์ จะหมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
บุคลากรทางการแพทย์ จะหมายถึง แพทย์ หรือ พยาบาล หรือ บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอย่างถูกต้องเหมาะสม เจ้าหน้าที่หรือผู้รับจ้างต่างๆ ของ EATH ที่ได้รับการฝึกอบรมโดยเฉพาะเพื่อให้บริการ
ทีมแพทย์ จะหมายถึง คณะให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่ดำเนินการโดย EATH เพื่อให้บริการ
ผู้ป่วย จะหมายถึง บุคคลที่มีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่ได้ขอใช้บริการไว้กับ EATH เพื่อรับคำปรึกษาหรือการวินิจฉัยทางการแพทย์ ผู้ป่วยสามารถให้ตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือบุคคลอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างชัดเจนจากผู้ป่วยดำเนินการแทนผู้ป่วยได้
การบริการ จะหมายถึง การบริการให้คำปรึกษาทางไกลด้านการแพทย์ที่ดำเนินการโดย EATH ซึ่งได้แก่ (1) การซักถามผู้ป่วยเบื้องต้นผ่านบริการตรวจอาการ (2) การจองเพื่อรับริการผ่านทางออนไลน์ (3) การบริการผ่านช่องทางการสื่อสารที่เสนอให้โดย EATH และ (4) การบริการทางการแทพย์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่เสนอให้ทางออนไลน์หรือผ่านทางโทรศัพท์ (การจัดส่งใบสั่งยา การจัดส่งยารักษาโรค เป็นต้น)
ซอฟต์แวร์ จะหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นโดย EATH หรือโดยผู้ค้าเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงและให้บริการได้ รวมถึง การบริการตรวจอาการ เครื่องมือสำหรับจองผ่านทางออนไลน์ และระบบการสนทนาผ่านทางข้อความและสนทนาผ่านทางวิดีโอ
แพทย์เฉพาะทาง จะหมายถึง แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์เฉพาะด้าน
บริการตรวจอาการ หมายถึงโปรแกรมสำเร็จรูปทางออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นและเป็นเจ้าของโดย EATH เพื่อคัดแยกและประเมินว่าอาการที่แจ้งโดยผู้ป่วยจะสามารถให้บริการได้หรือไม่ หรือว่าผู้ป่วยควรได้รับการบริการช่วยเหลือทางการแพทย์อื่นๆ หรือว่าผู้ป่วยควรเดินทางไปยังสถานพยาบาลฉุกเฉินที่อยู่ใกล้ที่สุด ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะมีการพิจารณาเพื่อแนะนำการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ผู้ป่วย
การให้คำปรึกษาทางไกล จะหมายถึง การให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ทางไกลผ่านทางโทรศัพท์ ผ่านทางเสียง การสนทนาผ่านทางข้อความหรือทางวิดีโอ

ข้อ 3 – กรอบของกฎหมาย
การบริการเป็นการบริการด้านการแพทย์ทางไกลที่จัดทำขึ้นตามผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของไทยที่ออกให้โดยแพทยสภาไทย (ซึ่งต่อไปในที่นี่จะเรียกว่า “GP”) โดยให้บริการยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงต่อวัน เจ็ด (7) วันต่อสัปดาห์
ตามประกาศของแพทยสภา ที่ 54/2563 ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติการแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช (telemedicine) และคลินิกออนไลน์ (“แนวทางปฏิบัติการแพทย์ทางไกล”) ในการให้บริการดังกล่าว แพทย์ต้องให้บริการผ่านสถานพยาบาลที่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องเท่านั้น การดำเนินการทางการแพทย์ดังกล่าวต้องดำเนินการตามข้อกำหนดหลักดังต่อไปนี้
1. ทั้งแพทย์และผู้ป่วยควรทราบและต้องรับทราบถึงข้อเท็จจริงที่ว่ามีเฉพาะบางโรคและเฉพาะบางภาวะเท่านั้นที่เหมาะสมสำหรับการใช้การแพทย์ทางไกล
2. ทั้งแพทย์และผู้ป่วยควรทราบและต้องรับทราบเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมถึง สิทธิ์ของผู้ป่วยที่จะปฏิเสธการใช้ยา
3. แพทย์ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555 เช่น มีความรู้ทางการแพทย์และมีทักษะการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพตามมาตรฐานที่กำหนดและสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
4. การใช้เครื่องมือ โปรแกรม หรือปัญญาประดิษฐ์ (AI) ร่วมกับการแพทย์ทางไกลต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย (เช่น กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และกฎหมายเกี่ยวกับยา)

การให้บริการจะให้บริการผ่านการสนทนาทางข้อความหรือโทรศัพท์พูดคุยหรือโทรศัพท์พูดคุยผ่านวิดีโอผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น บริการที่ให้โดย EATH จะสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่นออนไลน์สำหรับอุปกรณ์ตั้งโต๊ะ (ระบบปฏิบัติการวินโดวส์หรือแมคอินทอช) และอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ (สมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ต) ส่วนของการรับการบริการกับ GP (แพทย์) จะจำกัดเวลา 15 นาทีสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่แอร์เอเชีย และ 30 นาทีสำหรับผู้ใช้แอร์เอเชีย ตามการร้องขอของผู้ใช้ และ GP (แพทย์) มีความเห็นว่าจำเป็นอย่างหมาะสม EATH จะทำการจัดส่งยาประเภทที่ไม่จำเป็นต้องใช้ใบสั่งยาจากแพทย์ให้แก่ผู้ใช้เฉพาะที่อยูในประเทศไทยซึ่งผู้ให้บริการจัดส่งสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้โดยที่ผู้ใช้ต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งและค่ายาประเภทที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งยาจากแพทย์

ข้อ 4 – ข้อสละสิทธิ์และคำเตือน
การบริการนี้ไม่ใช่การบริการแบบฉุกเฉิน ในกรณีฉุกเฉิน ผู้ป่วยควรโทรหมายเลขฉุกเฉินท้องถิ่นหรือไปที่หน่วยฉุกเฉินของสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด
การบริการนี้ไม่สามารถนำมาใช้ทดแทนการบริการที่ผู้ป่วยรับบริการจากแทพย์ที่ให้การรักษาผู้ป่วยเป็นประจำได้ เป็นเพียงการบริการเสริมที่มีให้ในกรณีที่แพทย์ที่ทำการรักษาประจำไม่สามารถให้บริการได้ เราแนะนำให้ผู้ป่วยแจ้งกับแพทย์ที่ตนทำการรักษาเป็นประจำเกี่ยวกับข้อมูลใดๆ ที่ผู้ป่วยได้พูดคุยสื่อสารกับแพทย์ที่ให้บริการผ่านการให้บริการนี้

ข้อ 5 – การยอมรับเงื่อนไขโดยทั่วไป
ก่อนการให้บริการโดย EATH ผู้ป่วยต้องยอมรับเงื่อนไขโดยทั่วไปเหล่านี้ก่อน ผู้ป่วยรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขและอย่างครบถ้วนว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ซึ่งมีผลบังคับใช้ตลอดระยะเวลาการบริการ อย่างไรก็ตามเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎระเบียบของท้องถิ่นหรือระหว่างประเทศ และการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการ ดังนั้น EATH จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขโดยทั่วไปเหล่านี้ ณ เวลาใดๆ ก็ตาม เงื่อนไขโดยทั่วไปที่ออกใหม่จะมีผลบังคับใช้กับผู้ป่วยรายใหม่ใดๆ โดยอัตโนมัติ

ข้อ 6 – การบริการ

6.1 รายละเอียดของการบริการ
การบริการประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนสำคัญซึ่งได้ระบุรายละเอียดไว้ด้านล่างนี้:
(1) การซักถามผู้ป่วยเบื้องต้นผ่านบริการตรวจอาการ
(2) การจองเพื่อรับริการผ่านทางออนไลน์
(3) การบริการผ่านช่องทางการสื่อสารที่เสนอให้โดย EATH และ
(4) การบริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทางออนไลน์หรือผ่านทางโทรศัพท์ (การจัดส่งใบสั่งยา การจัดส่งยารักษา เป็นต้น)

1 . การซักถามผู้ป่วยเบื้องต้นผ่านบริการตรวจอาการ
ผู้ป่วยจะแจ้งอาการของตนและจะได้รับการพิจารณาเพื่อจัดให้ได้รับการบริการช่วยเหลือที่เหมาะสมที่สุด ได้แก่ การให้คำปรึกษาทางไกลกับแพทย์ทั่วไป หรือ แพทย์เฉพาะทาง หรือการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการแพทย์ผ่านศูนย์ติดต่อของเราตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน การแนะนำให้หารือโดยตรงกับสถานพยาบาลฉุกเฉินที่อยู่ใกล้ที่สุด

2 . การจองเพื่อรับริการผ่านทางออนไลน์
ผู้ป่วยจะเลือกช่องทางการสื่อสารที่ตนต้องการ (ทางโทรศัพท์ ผ่านทางเสียง ผ่านวิดีโอ การสนทนาผ่านทางข้อความ) ผู้ป่วยสามารถเลือกระบุความต้องการเฉพาะ แพทย์ (ทางเลือก) และวันและเวลาเพื่อรับบริการ ทางเลือกต่างๆ ที่มีให้เป็นไปตามทางเลือกที่ EATH เสนอให้ในแต่ละท้องที่

3. การบริการ
ณ วันและเวลาที่รับบริการ ผู้ป่วยสามารถเชื่อมต่อได้โดยตรง (ผ่านทางวิดีโอ เสียงและการสนทนาผ่านทางข้อความ) จากลิงค์ที่ผู้ป่วยได้รับผ่านทางอีเมล์ หากเป็นการรับบริการผ่านทางโทรศัพท์ แพทย์อาจติดต่อผู้ป่วยโดยตรงทางหมายเลขที่แจ้งไว้ ระยะเวลาการบริการกำหนดไว้สูงสุดนับจากเวลาที่นัดหมาย 15 นาทีสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่แอร์เอเชีย และ 30 นาทีสำหรับผู้ใช้แอร์เอเชีย

4. การบริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ตามทางเลือกที่มีให้ในประเทศที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ การบริการทางการแทพย์อื่นๆ ที่สามารถให้บริการได้ ได้แก่ การจัดส่งใบสั่งยา การจัดส่งยารักษา การติดตามผลทางการแพทย์ เฉพาะการบริการที่ระบุไว้ในสัญญาเท่านั้นที่มีบริการให้แก่ผู้ป่วย

6.2 การเข้าถึงบริการ
เพื่อเข้าถึงการบริการ ผู้ป่วยจะเชื่อมต่อกับช่องทางการให้บริการด้านสุขภาพของ EATH โดยใส่หมายเลขอ้างอิงประจำตัวของตน (PNR/หมายเลขกรมธรรม์) ที่ผู้ป่วยจะได้รับเมื่อทำสัญญา และปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ที่มีให้
หลังจากผ่านขั้นตอนบริการตรวจอาการและขั้นตอนการจองเพื่อรับบริการผ่านทางออนไลน์แล้ว ผู้ป่วยจะได้รับคำยืนยันรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการนัดหมายของตนผ่านทางอีเมล์
ก่อนเวลานัดหมาย 10 นาที ผู้ป่วยจะได้รับอีเมล์อีกหนึ่งฉบับซึ่งจะมีลิงค์เพื่อใช้เชื่อมต่อหากผู้ป่วยเลือกที่จะรับบริการให้คำปรึกษาทางไกลผ่านการสนทนาหรือสนทนาผ่านทางวิดีโอ
หากผู้ป่วยขอรับบริการโดยให้ติดต่อกลับทางโทรศัพท์ แพทย์ของเราจะติดต่อผู้ป่วยโดยตรงผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ป่วยได้แจ้งไว้

6.3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง – การยกเลิกการนัดหมาย
ผู้ป่วยสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิกการนัดหมายได้ก่อนเวลานัดหมาย 10 นาที
ในอีเมล์ที่ผู้ป่วยได้รับเมื่อยืนยันการจอง จะมีลิงค์เข้าหน้าเว็บที่มีปุ่มที่สามารถยกเลิกการนัดหมายได้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการนัดหมาย ผู้ป่วยต้องยกเลิกการนัดหมายเดิมที่มีอยู่ก่อนและเลือกช่วงเวลาใหม่ที่ตนต้องการหากยังมีว่างอยู่

6.4 การนัดหมายหลายครั้ง
ระบบจะไม่อนุญาตให้ทำการนัดหมายหลายครั้งสำหรับผู้ป่วยรายเดิมและการเลือกรับการบริการเฉพาะแบบเดิม ผู้ป่วยต้องรับการบริการที่นัดหมายไว้ครั้งแรกก่อนจึงจะสามารถทำการจองครั้งต่อไปได้ หากจำเป็น

6.5 การให้บริการผ่านการสนทนาทางข้อความและการสนทนาผ่านทางวิดีโอ
ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องรอจนถึงเวลาที่นัดหมายจริงๆ ถึงจะกดปุ่ม “เริ่มการปรึกษาทางไกลของข้าพเจ้า” ที่อยู่ในอีเมล์ที่ผู้ป่วยจะได้รับก่อนเวลานัดหมาย 10 นาที หากผู้ป่วยกดปุ่มดังกล่าวก่อนเวลาที่นัดหมาย ผู้ป่วยจะเข้าสู่ห้องรอรับบริการเสมือนจริงจนกว่าแพทย์ของเราจะได้รับการเชื่อมต่อและพร้อมเริ่มให้บริการ
เมื่อแพทย์ได้รับการเชื่อมต่อเพื่อให้บริการ จะปรากฏข้อความตอนรับขึ้น และ
– หากเลือกรับบริการผ่านการสนทนาผ่านทางข้อความ ผู้ป่วยและแพทย์จะสามารถเริ่มพูดคุยโต้ตอบกันได้
– หากเลือกรับบริการผ่านการสนทนาผ่านทางวิดีโอ ผู้ป่วยต้องให้ความยินยอมการใช้งานวิดีโอก่อนและหน้าต่างวิดีโอจะเปิดขึ้นมา ผู้ป่วยสามารถเลือกที่จะไม่เปิดวิดีโอและพูดคุยกับแพทย์ผ่านทางเสียงเท่านั้น
ผู้ป่วยต้องเข้ารับบริการตามเวลาที่นัดหมายไว้และต้องตรวจสอบว่าคุณภาพความเร็วในการเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตเพียงพ่อสำหรับการติตต่อสื่อสารเพื่อใช้บริการ
ผู้ป่วยอาจเข้ารับบริการล่าช้าและสามารถเชื่อมต่อได้จนถึง 10 นาทีก่อนที่จะหมดเวลา 15 นาที หรือ 30 นาทีที่ได้กำหนดไว้สำหรับการรับบริการจากแพทย์ หลังจากเวลาดังกล่าว เราไม่รับประกันว่าแพทย์จะยังคงเชื่อมต่อเพื่อรอให้บริการอยู่หรือไม่ และในกรณีใดๆ จะไม่สามารถพูดคุยโต้ตอบได้เกินกว่าระยะเวลาเดิมที่กำหนดไว้ หากต้องการเวลาเพิ่ม และแพทย์ของเราไม่มีนัดหมายอื่น เราสามารถอนุญาตให้เวลาเพิ่มเติมได้ หากแพทย์ไม่ว่างให้บริการ แพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยทำการนัดหมายใหม่อีกครั้ง
ตลอดการสนทนาพูดคุยกับแพทย์ของเรา ทั้งผู้ป่วยและแพทย์สามารถแลกเปลี่ยนเอกสารต่างๆ ผ่านการสนทนาหรือเริ่มสนทนาโดยตรง หากเชื่อมต่อผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ผู้ป่วยสามารถถ่ายรูปได้โดยตรงด้วยกล้องของโทรศัพท์และส่งรูปผ่านโปรแกรมการสนทนาที่ให้บริการอยู่ของเรา

6.6 การให้บริการผ่านโทรศัพท์
หากผู้ป่วยเลือกให้ติดต่อทางโทรศัพท์ แพทย์ของเราจะโทรศัพท์หาผู้ป่วยทางโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ผู้ป่วยได้แจ้งไว้ ผู้ป่วยต้องรับการบริการตามเวลาที่นัดหมายและสัญญาณโทรศัพท์เพียงพอสำหรับการโทรศัพท์เพื่อใช้บริการ แพทย์ของเราจะพยายามติดต่อเพิ่มอีก 2 ครั้งในทุก 5 นาที หากผู้ป่วยไม่รับโทรศัพท์ ผู้ป่วยจะต้องทำการนัดหมายใหม่อีกครั้งเพื่อรับบริการ

6.7 แพทย์ของเราไม่มาให้บริการ
แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด แพทย์ของเราที่กำหนดไว้สำหรับการนัดหมายของผู้ป่วยอาจไม่ว่าง ณ เวลาที่กำหนด หากแพทย์ยังไม่ว่างเกินว่า 5 นาที จะมีการส่งต่อการขอรับบริการโดยอัตโนมัติไปยังแพทย์ท่านอื่นที่ว่างอยู่เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วย
หากไม่มีแพทย์ว่าง จะมีข้อความปรากฏขึ้นเพื่อแนะนำให้ผู้ป่วยทำการจองวันและเวลาใหม่อีกครั้งงเพื่อรับบริการให้คำปรึกษาทางไกล
หากผู้ป่วยขาดการเชื่อมต่อก่อน 5 นาที เจ้าหน้าที่ดูแลของเราจะได้รับข้อความเตือนและจะโทรศัพท์หาผู้ป่วยเพื่อควบคุมดูแลสิ่งที่เกิดขึ้น หากผู้ป่วยยืนยันว่าตนยังคงต้องการที่จะพูดคุยกับแพทย์ เจ้าหน้าที่ดูแลของเราจะเชื่อมต่อให้ผู้ป่วยได้คุยกับแพทย์ของเราทางโทรศัพท์ทันทีหรือเสนอให้ทำการจองเวลาใหม่ หากแพทย์ไม่ว่าง

6.8 ผู้ป่วยที่เป็นผู้เยาว์หรือเป็นผู้ที่อยู่ในความอุปการะของบุคคลอื่นตามกฎหมาย
ในกรณีผู้ป่วยเป็นผู้เยาว์หรือเป็นบุคคลที่อยู่ในความอุปการะของบุคคลอื่นตามกฎหมาย ผู้ป่วยต้องได้รับความช่วยเหลือจากตัวแทนที่ชอบด้วยกฎหมายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น การรับรองยืนยันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เพียงของผู้รับรองยืนยันดังกล่าว

6.9 การบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
การบริการดังต่อไปนี้อาจไม่มีให้บริการในพื้นที่ของผู้ป่วยหรือในสัญญากำหนดไม่อนุญาตไว้ เราแนะนำให้ผู้ป่วยตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว
– ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการให้บริการ: สองสามนาทีหลังสิ้นสุดการให้บริการ ผู้ป่วยจะได้รับอีเมล์ข้อมูลสรุปจากแพทย์ของเรา หากเป็นการรับบริการผ่านการสนทนา จะมีรายละเอียดการสนทนาโดยละเอียดแสดงอยู่ด้วย ในกรณีใดๆ รายละเอียดการสนทนาดังกล่าวจะไม่ถือเป็นรายงานทางการแพทย์และจะไม่สามารถนำไปใช้เพื่อแจ้งเรียกร้องใดๆ
ใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์: เมื่อได้รับการร้องของจากผู้ป่วย และ GP (แพทย์) พิจารณาเห็นว่าจำเป็นเหมาะสม EATH จะทำการจัดส่งยาประเภทที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งยาจากแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยเฉพาะภายในประเทศไทยที่ผู้ให้บริการจัดส่งสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้โดยผู้ป่วยจะเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งและค่ายาประเภทที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งยาจากแพทย์ ใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์นี้จะมีผลสำหรับการซื้อหนึ่งครั้งเท่านั้นและจะไม่สามารถนำไปใช้ในครั้งต่อไปได้ เป็นความรับผิดชอบของผู้ป่วยที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียนนี้
– การติดตามผลหลังการให้คำปรึกษาทางไกล: หากแพทย์ของเราพิจารณาเห็นว่าจำเป็น จะมีการจัดให้มีการติดตามผลหลังการให้คำปรึกษาทางไกลโดยแพทย์ของเรา ณ วันและเวลที่ทั้งสองฝ่ายสะดวก หากเกี่ยวกับการตรวจที่แพทย์ของเราแนะนำ และในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถทำการตรวจดังกล่าวได้หรือยังไม่ได้รับผลการ
ตรวจก่อนวันและเวลานัดหมาย ผู้ป่วยจะแจ้ง EATH เพื่อเลื่อนการนัดหมาย การดำเนินการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ผ่านทางโทรศัพท์โดยโทรศัพท์มาที่ศูนย์ติดต่อของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกกัน ที่หมายเลข +66-2180-5589

ข้อ 7 – ข้อยกเว้น
– การร้องขอรับบริการใดๆ ที่พิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสมทางการแพทย์โดยการบริการตรวจอาการ
– สถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉินตามการพิจารณาตัดสินใจของแพทย์ของเราแต่เพียงผู้เดียว – ในกรณีดังกล่าว เราแนะนำให้ผู้ป่วยโทรหมายเลขฉุกเฉินท้องถิ่นหรือไปยังหน่วยฉุกเฉินของสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด
– การโทรศัพท์เพื่อขอรับบริการโดยผู้ป่วยที่เป็นผู้เยาว์หรือเป็นผู้ที่อยู่ในอุปการะของบุคคลอื่นโดยที่ไม่มีบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้การช่วยเหลือ
– ใบสั่งยาเพื่อซื้อยาในครั้งใหม่เพื่อรักษาโรคเรื้อรัง
– ใบรับรองแพทย์

ข้อ 8 – ข้อมูลส่วนบุคคล
EATH รับผิดชอบเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการให้บริการ ข้อมูลของผู้ป่วยที่ส่งให้ EATH รวมถึงข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อให้ EATH และแพทย์ของเราสามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยได้ ผู้ป่วยจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับสิทธิ์ของตนก่อนการให้บริการแต่ละครั้งและให้ความยินยอมต่อการเก็บรวบรวม การดำเนินการและจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของตนในระหว่างระยะเวลาการให้บริการทั้งหมด โดยเฉพาะจะแจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงความอ่อนไหวของข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วย นอกจากนั้น ยังได้รับการคุ้มครองโดยข้อกำหนดการเก็บรักษาความลับทางการแพทย์ที่มีผลบังคับใช้กับ EATH และแพทย์ของเรา
จะแจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่า EATH จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ป่วยไว้ 10 ปี และจะเก็บรักษาไว้กับบริษัทเก็บรักษาข้อมูลด้านสุขภาพที่ได้รับการรับรอง จะแจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่าข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลด้านสุขภาพที่ส่งให้ EATH จำเป็นสำหรับการบริการ หากไม่ดำเนินการดังกล่าว ผู้ป่วยจะไม่สามารถได้รับประโยชน์จากการบริการที่ให้โดยแพทย์ของเรา ผู้ป่วยรับทราบว่า ณ เวลาใดๆ ตนสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้โดยร้องขอให้ลบข้อมูลของตนโดยผู้ป่วยต้องติดต่อ EATH ฝ่ายบริการให้คำปรึกษาทางไกลด้านการแพทย์ 1550 อาคารธนภูมิ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
ผู้ป่วยจะได้รับการแจ้งและให้การยินยอมว่า EATH สามารถใช้ข้อมูลที่ตนส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการ ทันทีที่นำข้อมูลที่เป็นข้อมูลระบุตัวบุคคลออกเพื่อนำไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทางการศึกษาด้านสถิติโดยรวม

ข้อ 9 – ความรับผิดชอบ

9.1 ความรับผิดชอบของ EATH
EATH จะรับผิดชอบสำหรับการส่งมอบการบริการ
EATH ไม่ขอรับผิดชอบสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เนื่องมาจากไวรัส ข้อบกพร่องหรือแม้แต่โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นใดๆ ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับระบบพื้นฐานที่ผู้ป่วยใช้ได้ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยอันเนื่องมาจากการหยุดชะงัก การบำรุงรักษา ปัญหาทางเทคนิค ไฟฟ้าดับหรือปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายสื่อสาร การใช้งานมากเกินไป การให้บริการของเครือข่ายสื่อสารที่ไม่ต่อเนื่อง รวมถึง อินเตอร์เน็ต การละเว้น การประมาณเลินเล่อ หรือการไม่สามารถมารับบริการได้ของบุคคลที่สามหรือของผู้ป่วย หรือการไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ของคอมพิวเตอร์ของผู้ป่วย
ผู้ป่วยแต่ละรายจะรับผิดชอบสำหรับการจัดให้มีโปรแกรมป้องกันไวรัสในอุปกรณ์ของตนเองที่ใช้เพื่อเข้าถึงการบริการและสำหรับการดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสและ โดยทั่วไป การปฏิบัติการและการดูแลที่เหมาะสมของอุปกรณ์เพื่อให้ตนสามารถได้รับประโยชน์จากการบริการ รวมถึงค่าสมัครและค่าการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
EATH ไม่ขอรับผิดชอบสำหรับการไม่สามารถให้บริการได้หรือความล่าช้าในการให้บริการที่เป็นสาเหตุมาจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม (“กรณีเหตุสุดวิสัย”)

กรณีเหตุสุดวิสัยได้แก่ การกระทำ เหตุการณ์ ความล้มเหลว การละเว้นหรืออุบัติเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ EATH และรวมถึง (ไม่มีข้อกำกัด):

1. การประท้วง การปิดล้อมหรือข้อพิพาทแรงงาน
2. การก่อความไม่สงบ จลาจล การบุกรุก การโจตีโดยผู้ก่อการร้ายหรือการขู่โจมตีโดยผู้ก่อการร้าย (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่มีการประกาศ) หรือการข่มขู่หรือการเตรียมก่อสงสราม
3. อัคคีภัย การระเบิด พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว การทรุดตัวของแผ่นดิน โรคระบาดหรือภัยทางธรรมชาติอื่นๆ
4. การไม่สามารถใช้รถไฟ เรือ เครื่องบิน ถนนหรือวิธีการเดินทางด้วยพาหนะส่วนตัวหรือด้วยขนส่งมวลชนอื่นๆ
5. การไม่สามารถใช้เครือข่ายการสื่อสารสาธารณะและส่วนตัวได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
6. พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด กฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อกำหนดของรัฐบาลทั้งหมด
7. การประท้วง การไม่สามารถดำเนินการได้หรืออุบัติเหตุเกี่ยวกับการขนส่ง การไปรษณีย์ หรืออื่นๆ

จะระงับการมีผลบังคับใช้ของเงื่อนไขโดยทั่วไปตราบเท่าที่ยังมีกรณีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นอยู่ EATH จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาทางออกเพื่อให้สามารถดำเนินการตามภาระข้อผูกพันตามสัญญาของตนที่มีอยู่ได้ แม้ว่าจะเป็นกรณีของเหตุสุดวิสัยก็ตาม
EATH จะรับผิดชอบสำหรับความเสียหายทางตรงและที่สามารถคาดการณ์ได้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการให้บริการเท่านั้น ไม่รวมความเสียหายทางอ้อมใดๆ

โดยเฉพาะ EATH จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เป็นผลมาจาก:
– การส่งข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับสุขภาพของผู้ป่วยโดยผู้ป่วยเองให้แก่บุคคลที่สาม และโดยเฉพาะข้อมูลทางการแพทย์ที่จัดทำโดยแพทย์ของเราสำหรับการให้บริการ
– การเปิดเผยลิงค์และข้อมูลการยืนยันตัวตนเพื่อเชื่อมต่อเข้ารับบริการของผู้ป่วยให้บุคคลที่สามทราบ
– ผู้ป่วยใช้รายละเอียดการเชื่อมต่อของผู้ป่วยอื่นเพื่อเข้ารับบริการ
– ผู้ป่วยส่งข้อมูลทางการแพทย์และ/หรือเอกสารที่ไม่ครบถ้วน มีข้อผิดพลาด ขาดหายหรือมีข้อบกพร่องให้แก่แพทย์ของเราซึ่งเป็นประโยชน์และ/หรือจำเป็นสำหรับการให้บริการโดยแพทย์ของเรา

9.2 ความรับผิดชอบของผู้ป่วย
ผู้ป่วยยังคงและต้องรับผิดชอบสำหรับการใช้บริการอย่างครบถ้วนและโดยตรง

สำหรับวัตถุประสงค์นี้ โดยเฉพาะ ผู้ป่วยต้อง:
– ต้องเก็บรักษาลิงค์ที่จะใช้เชื่อมต่อเพื่อรับบริการไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดและไม่เปิดเผยให้บุคคลที่สาม และ โดยทั่วไป บุคคลที่สามใดๆ ทราบโดยไม่คำนึงว่าบุคคลที่สามดังกล่าวจะมีคุณสมบัติและกิจกรรมการประกอบวิชาชีพอย่างไรก็ตาม
– ปฏิบัติตามกฎการเข้าถึงบริการ โดยเฉพาะ ไม่ใช้ลิงค์ของผู้ป่วยอื่นหรือพยายามค้นหาข้อมูลดังกล่าว
– แจ้งให้ EATH ทราบเกี่ยวกับความผิดปกติทางเทคนิคใดๆ ที่เกิดขึ้นและความผิดปกติใดๆ ที่พบ เช่น การบุกรุก
– ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ที่จำเป็น ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของตนเพื่อให้สามารถให้บริการได้

ในการใช้บริการ ผู้ป่วยตกลงที่จะไม่:
– ส่งหรือส่งผ่านด้วยวิธีการอื่นใดไปยังหรือผ่านซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการให้บริการซึ่งสิ่งใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฝ่าฝืน เป็นอันตราย เป็นการละเมิด เป็นการหมิ่นประมาท เป็นการข่มขู่ มีเจตนาร้าย หรือก่อความรำคาญในลักษณะอื่นใดๆ สิ่งใดๆ ที่สามารถเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรือทำให้เกิดความล่าช้าต่อซอฟต์แวร์หรือคอมพิวเตอร์ในลักษณะใดๆ โฆษณา การชักชวนหรือการส่งเสริมการขายที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ
– การบิดเบือนข้อมูลส่วนบุคคลหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องในลักษณะใดๆ
– ดำเนินการวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดหรือแยกส่วนใดๆ หรือเทคโนโลยีของซอฟต์แวร์ หรือพยายามที่จะดำเนินการสิ่งใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้น
– เข้าถึงซอฟต์แวร์หรือบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต เข้าถึงลิงค์ของผู้ป่วยอื่น ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้หรือข้อมูลอื่นๆ ของผู้ป่วยอื่น หรือเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมต่อหรือเชื่อมโยงไปยังซอฟต์แวร์
– ลงหรือใช้ระบบอัตโนมัติ รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียง “หุ้นยนต์” “โปรแกรมสไปเดอร์” “โปรแกรมอ่านข้อมูลแบบออฟไลน์” ที่เข้าถึงซอฟต์แวร์ในลักษณะที่ส่งข้อความร้องขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเราในระยะเวลาที่กำหนดที่มากกว่าที่มนุษย์จะสามารถทำได้ในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวโดยการใช้เบราว์เซอร์ของเว็บตามปกติ
– ส่งหรือส่งผ่านในลักษณะอื่นใดไปยังหรือผ่านซอฟต์แวร์ซึ่งจดหมายเวียน ข้อความที่ไม่พึงประสงค์ หรือที่เรียกว่าข้อความ “ไม่พึงประสงค์” หรือ “หลอกลวง” หรือข้อความเพื่อการทำการตลาดหรือโฆษณาสินค้าหรือบริการ
– ลง ส่งหรือทำให้มีในลักษณะอื่นใดซึ่งไวรัส หนอนคอมพิวเตอร์ สไปแวร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นใดที่อาจหรือมีเจตนาเพื่อทำลายหรือเข้าควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆ
– ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบที่บังคับใช้หรือเงื่อนไขโดยทั่วไปเหล่านี้
– แก้ไขหรือดัดแปลงส่วนใดๆ ของเนื้อหาหรือบริการที่เสนอให้ผ่านซอฟต์แวร์ หรือ
– ช่วยหรืออนุญาตให้บุคคลใดๆ ทำกิจกรรมใดๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น

ข้อ 10 – สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหา
วัสดุทั้งหมดที่ใช้เพื่อการบริการ รวมถึง การออกแบบ แผนผังและการจัดองค์ประกอบ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นของและถือครองลิขสิทธิ์โดย EATH หรือผู้จัดหาหรือผู้ค้าของ EATH และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่บังคับใช้ทั้งหมด เนื้อหาประกอบไปด้วยเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ EATH และผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิ์ต่างๆ สิทธิ์และกรรมสิทธิ์ทั้งหมดของเนื้อหา เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่อยู่ในที่นี้ยังคงเป็นของ EATH หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของ EATH

ข้อ 11 – การเรียกร้อง
การเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ควรส่งโดยผู้ให้บริการจัดส่งที่มีใบรับทราบการได้รับไปยัง:
บริษัท ยุโรป แอสซิสแทนซ์ (ประเทศไทย) 1550 อาคารธนภูมิ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย หรือทางอีเมล์ที่ ops.th@europ-assisstance.co.th

ข้อ 12 – ภาษาและกฎหมายที่บังคับใช้
ภาษาของเอกสารข้อมูลเงื่อนไขโดยทั่วไปฉบับนี้คือภาษาอังกฤษและภาษาไทย และอ้างอิงตามกฎหมายของประเทศไทย