ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ของ Europ Assistance ไม่ใช่บริการฉุกเฉิน

ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อ 1669 (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ) หรือรีบติดต่อสถานพยาบาลในพื้นที่ที่ท่านอยู่โดยทันที