ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ของ Europ Assistance ไม่ใช่บริการฉุกเฉิน
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อ 1669 (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่ง

ชาติ) หรือรีบติดต่อสถานพยาบาลในพื้นที่ที่ท่านอยู่โดยทันที